Contact us
01015 Ukraine, Kiev,
Staronavodnytska str., 13, office 126-G

Phone : +38 044 569 12 22
Fax : +38 044 569 12 23
e-mail: secretary@thegra.kiev.ua

Sales department
Manager Nataliya Krupa +38 050 440-48-85, gnatasha@thegra.kiev.ua

Export manager Andriy Sergan +38 067 407-04-97, sirgun@thegra.kiev.ua

Logistics manager Vita Semenova +38 050 381-87-14, semenova@thegra.kiev.ua

Purchase department
Regional managers:
Alexey Sukharlev +38 050 442-40-99, sukharlev@thegra.kiev.ua
Marakhovskiy Mykola +38 067 216-18-40
Gurtovenko Dmytro: +38 050 463-81-10
Map


Theeuwes Holding worldwide
 
 
secretary@thegra.kiev.ua
+38 044 569-12-22